สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

ประมวลภาพการปรับปรุง สมาคมศิษย์เก่าฯ

ประมวลภาพการปรับปรุง สมาคมศิษย์เก่าฯ
ด้วยเป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้วว่า อาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ ของเรา ได้มีการปรับปรุงอาคารและพัฒนาพื้นที่โดยรอบ

ย้อนไปก่อนปี พศ. 2525 สมาคมศิษย์เก่า ตั้งยู่ที่ซอยต้นสน บนที่ดินของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และในราวปี  พ.ศ.2523 ได้ถูกประกาศเวนคืนที่ดิน โดยคณะกรรมการบริหารสมาคม ในวาระนั้น จะต้องหาที่ตั้งสมาคมหางใหม่  จึงมาพบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแห่งหนึ่ง และมีสระว่ายน้ำในซอยสชุวิท 50  จึงได้มีการเจรจาขอซื้อที่ดืนแปลงนี้  โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดนั้น โดยมอบให้ คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ กรรมการสมาคม เป็นผู้ดำเนินการใน การจัดหาทุนจนได้ยอดเงินตามเป้า และที่ดินแปลงนี้ จึงเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของสมาคมมาตั้งแต่ปี 2525  ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าว จะพบว่า ตัวอาคารหลังที่เคยเป็นที่ทำการสมาคม จะมีอายุใช้งานเกินกว่า 40 ปีมาแล้ว  จึงมีสภาพทรุดโทรมและมิได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี ระหว่างปี พศ. 2556 ถึง 2564 (โดยประมาณ)  จนในวาระ 2564-2566 คุณประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ นายกสมาคม คนปัจจุบัน ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะปรับปรุง อาคารและที่ดินโดยรอบให้กลับมาใช้งานได้ ในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564  ในวาระที่ต้องเลือกตั้งนายกสมาคม  และได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคม วาระปี 2564-2566  โดยเมื่อประกาศแต่งตั้ง กรรมการบริหาร สมาคม ตามระเบียบของสมาคม แล้ว จึงได้ลงนามในคำสั่งที่ 003/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินและ อาคารสมาคมฯ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 มี นายสมชาย จองศิริเลิศ อุปนายก เป็นประธาน, ดร.สุเมธ สุรบถโสภณ  อุปนายก เป็นรองประธานและนายบุญเลิศ เหลียงกอบกิจ ประธานสโมสร เป็นเลขานุการ โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้  ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของที่ดินแปลงนี้ และมีข้อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคม เป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นที่ว่าง คงให้เช่าตามเดิม ส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ตั้งอาคาร จะทำการปรับปรุงให้ใช้งาน เพื่อเป็นสำนักงาน สมาคม และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมหรือสันทนาการ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ในการปรับปรุงนี้ ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการทุกวิถึทางให้ได้มาซึ่ง ผู้รับงานก่อสร้าง ทุนรอนในการซ่อมแซม แต่ด้วยช่วงที่ทำการปรับปรุงมีโรคระบาด ไวรัส โควิด 19 การดำเนินการ จึงต้องขะงักเป็นช่วงๆ รวมถึงทุนรอนของ สมาคม เริ่มมีวงเงินจำกัด แต่กระนั้นในบางส่วนก็ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าหลายๆคน ที่สละทุนทรัพย์ และวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งภายในและก่อสร้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าแรงจ้างคนงาน, เหล็กรูปพรรณ, โต๊ะเก้าอีใน ห้องประชุม, เครื่องปรับอากาศ, ถังน้ำ ฯลฯ จน ณ วันนี้ อาคารสมาคม และพื้นที่โดยรอบได้มีความสมบูรณ์และงดงาม ระดับหนึ่ง ซึ่งน่าจะเป็นที่ภาคภูมิใจของศิษย์เก่าม่วงทองทั้งมวล แต่โดยสรุปก็คือ ทางสมาคม ยังต้องปรับปรุงอาคาร และที่ดินให้สมบูรณ์ตามเป้าหมายให้สามารถใช้เป็นที่ทำการสมาคม เป็นที่พบปะของศิษย์เก่า การจัดงานรื่นเริงสังสรร  ทั้งนี้ นายกสมาคม และ กรรมการบริหารสมาคม หวังอย่างยิ่งว่า ศิษย์เก่าทุกคน คงจะร่วมแรงร่วมใจเสียสละทุนทรัพย์ น้อยบ้าง มากบ้าง เพื่อทำให้สถานที่นี้ ที่เป็นทรัพย์สินของลูกม่วงทองทุกคน ได้ก่อเกิดประโยชน์ในอนาคต สำหรับ ลูกหลานของท่าน ที่ได้เข้ามาศึกษาในรั้วม่วงทอง และเป็นศิษย์เก่าม่วงทอง ในอนาคต