สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าฯ

ข้อบังคับ
สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พ.ศ.2556
และ
ระเบียบกองทุนสงเคราะห์ครูเกษียณ
ระเบียบกองทุนสงเคราะห์ศิษย์เก่าฯ