สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

คณะกรรมการสมาคม BCCAA

คณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2566-2568

ลำดับที่ 1 นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์        
BCC 122 นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

ลำดับที่ 2 นายอัศพล บุณยเกียรติ        
BCC 122 อุปนายกสมาคมฯ และเหรัญญิก

ลำดับที่ 3 นายพงศ์ศักดิ์ ฟูศิริ        
BCC 123 อุปนายกสมาคมฯ และประธานหารายได้

ลำดับที่ 4     นายสุดเขต กุลสารภูษิต
BCC 126 อุปนายกสมาคมฯ และ ประธานกีฬา

ลำดับที่ 5 นายชลิต กรศรีทิพา        
BCC 127 อุปนายกสมาคมฯ 

ลำดับที่6 นายสหรัตน์ เพ็ญกุล        
BCC 130 อุปนายกสมาคมฯ 

ลำดับที่ 7 นายประพันธ์ เอี่ยมศิริ
BCC 133 เลขาธิการ

ลำดับที่ 8 นายแก้วโกรพ อัจฉริยะกุล        
BCC 139 ผู้ช่วยเลขาธิการ

ลำดับที่ 9 นายปรณ ปุษยไพบูลย์
BCC 156 ผู้ช่วยเหรัญญิก

ลำดับที่ 10 นายนพกฤตฏ์ ชินพีระเสถียร        
BCC 137 ประธานสโมสร

ลำดับที่ 11 นายสัตวแพทย์กำชัย วัฒนธรรม
BCC 144 ผู้ช่วยประธานสโมสร

ลำดับที่ 12 นายภานุมาส ประจวบเหมาะ        
BCC 138 นายทะเบียน

ลำดับที่ 13 นายจาตุรนต์ ศิริมโนพิเชษฐ์        
BCC 141 ปฎิคม

ลำดับที่ 14 นายปุริม โปษยะลักษณ์
BCC 132 นิติกร

ลำดับที่ 15 นายกวี ส่งวัฒนา
BCC 132 สารณียากร

ลำดับที่ 16 นายอุดมศักดิ์ อันประเสริฐพร
BCC 143 ประชาสัมพันธ์

ลำดับที่ 17 นายสราวุฒิ ภูมิถาวร        
BCC 124 กรรมการกลาง

ลำดับที่ 18 นายปราโมทย์ สาณะวัฒนา        
BCC 127 กรรมการกลาง

ลำดับที่ 19 ดร.ธำรงศักดิ์ ดำรงศิริ
BCC 133 กรรมการกลาง

ลำดับที่ 20 นายอนุชิต จตุรงคปัญญา
BCC 144 กรรมการกลาง

ลำดับที่ 21 นายราชิต มะกูดี
BCC 147 กรรมการกลาง

ลำดับที่ 22 นายศรัณยุ์ ชวะโนทัย        
BCC 147 กรรมการกลาง

ลำดับที่ 23 นายจีรธวัช สุทธิบงกช
BCC 148 กรรมการกลาง

ลำดับที่ 24 ครูวราภรณ์  ทรัพย์สมบูรณ์
                กรรมการกลาง (โรงเรียน)  

ลำดับที่ 25 ครูพันธุ์ยุทธ  มีชาญเชาว์
BCC 143 กรรมการกลาง (โรงเรียน)

ลำดับที่ 26 ครูพินิจ   ขุนพินิจ        
BCC 140 กรรมการกลาง (โรงเรียน)

ลำดับที่ 27 นางอรวรรณ โภคินวรางค์กรณ์
                กรรมการกลาง (PTA)