สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

ประวัติของสมาคมฯ

ประวัติของสมาคมฯ

แม้ว่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จะเป็นโรงเรียนราษฎร์แห่งแรกในแผ่นดินสยามที่มีอายุการเรียนการสอนที่ยาวนานและผลิตบุคลากรออกมาเป็นจำนวนมากก็ตาม แต่บรรดาศิษย์เก่าทั้งหลายกลับมิได้มีการรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์และร่วมกันรำลึกถึงความทรงจำในอดีต รวมทั้งการร่วมกันทำกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป จากความรู้สึกนี้เองจึงเป็นที่มาของการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า

“สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย”

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2468 ตรงกับ ค.ศ.1925 โดยที่มี หลวงอุปกรณ์รถวิถี (สระ แสง-ชูโต) เป็นนายกสมาคมฯ ท่านแรกและมีครูคำดี (หลวงสิริธารารักษ์) เทียนศิริ เป็นเลขาธิการ ซึ่งในสมัยนั้นถือได้ว่าเป็นสมาคมที่มีการจัดตั้งใน อันดับต้นๆ ของประเทศไทยแต่กระนั้นก็ยังไม่มีอาคารสถานที่เป็นของตนเอง การประชุมสังสรรค์ของบรรดาศิษย์เก่าจึงต้องใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเป็นที่ทำการประชุมแทน

 

“สมัยก่อนสงครามครั้งที่สอง รำลึกได้เพียงว่าในสมัยนั้นสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธ เป็นสมาคมแรกที่ได้จดทะเบียน และสมาคมของเราเป็นสมาคมที่สอง มีหลวงอุปกรณ์รถวิถี (สระ แสง-ชูโต) เป็น นายกท่านแรก…”

จากหนังสือที่ระลึกวันเปิดอาคารสมาคมฯ 23 มกราคม 2512
“บันทึกความทรงจำสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียวิทยาลัย” โดย ท.มังกรพันธ์

ประวัติสมาคม หลวงอุปกรณ์รถวิถี (สระ แสง-ชูโต)BCCAA-01
Coral tree red flower in garden, California USA. Erythrina flame tree springtime bloom, romantic botanical atmosphere, delicate exotic tropical blossom. Spring flamboyant colors. Soft blur freshness.

บันทึกความทรงจำ สมาคมฯ

จุดเริ่มต้นของความทรงจำ

ขณะที่นั่งทำบันทึกฉบับนี้อยู่ก็อยากได้กลิ่นปาริชาตเพื่อจะได้รำลึกความหลัง

เพราะว่าโดยเนื้อแท้แล้วถือว่าถูก พ.ร.บ. เกณฑ์แรงบังคับให้ทำบันทึกจริงๆ
ทำโดยมิได้มีคู่มือใดๆ ทำโดยรำลึกความทรงจำแต่หนหลังซึ่งมืดมนอันธพาลจน
ดำสนิท ใจจริงแล้วไม่รักที่จะทำเลย แต่แล้วก็ต้องจำยอมเพื่อสนองน้ำใจผู้ร้องขอ ฉะนั้นความผิดตกบกพร่องก็ย่อมมีมากเป็นธรรมดา จึงขออาราธนาบรรดาท่านที่เคารพนับถือซึ่งรู้เรื่องราวสมาคมศิษย์เก่าของเราแต่หนหลังได้ช่วยขจัดขัดเกลาความทั้งมวลที่ได้บันทึกไว้นี้ให้บริสุทธิ์ผ่องขึ้นอีก แล้วมอบส่งเลขาธิการสมาคมด้วย

สมาคมศิษย์เก่าของเรามีการเกิดสองหน

คือเกิดหนแรกสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง รำลึกได้เพียงว่าในสมัยนั้นสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธเป็นสมาคมแรกที่ได้จดทะเบียน และสมาคมของเราเป็นสมาคมที่สอง มีหลวงอุปกรณ์รถวิถี (สระ แสง-ชูโต) เป็นนายกคนแรกและ ครูคำดี (หลวงสิริธารารักษ์) เทียนศิริ เป็นเลขาธิการ ตัวสมาคมคงอยู่ในสถาบันการศึกษา บีซีซี

สงครามโลกครั้งที่สองแผ่มาคลุมประเทศไทย

สมาคมศิษย์เก่าของเราก็ต้องพับฐาน ต้องยื่นจดทะเบียนเลิกกิจกรรม เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งกระนั้นบังคับให้สถาบันการศึกษาของเราเป็นทรัพย์สมบัติของชนชาติศัตรูคู่สงคราม เราทุกคนจึงจำต้องยอมฝั่งตัวเองด้วยความสุดเศร้าและโศกซึ้งยิ่งกว่าใด ๆ เราทุกคนรู้ตัวดีกว่าใคร ๆ เรานี้คนไทย เลือดทั้งหมดในกายเราบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยเลือดไทย แต่เราก็ต้องจำยอม จำยอมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งบุพพาจารย์ทุกสมัยได้สั่งสอนอบรมวางแนวทางไว้

สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ภาพเก่า รร หอธรรม
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รร หอธรรม

ครั้งเงาสงครามโลกครั้งที่สองผ่านไป

ท้องฟ้าเมืองไทยผ่องใสและแจ่มใสขึ้น ศิษย์เก่า บีซีซี กลุ่มหนึ่งก็ได้รื้อฟื้นให้สมาคมของเราคืนชีพ ถือเป็นการเกิดหนที่สองและในโอกาสเกิดหนที่สองนี้เราก็ได้ คุณจรูญ สืบแสง เป็นนายก เรียกว่านายกคนแรกของสมัยสอง จากนั้นสมาคมของเราก็พัฒนาตัวเองเรื่อยมาจนปัจจุบัน

จากนั้นสมาคมของเราก็พัฒนาตัวเองเรื่อยมาจนปัจจุบั


ศิษย์เก่าที่ได้จารึกชื่อในประวัติศาสตร์

ในตำแหน่งนายกสมาคมเท่าที่รำลึกได้
ซึ่งบางท่านได้ดำรงค์ตำแหน่งหลายสมัย

หลวงอุปกรณ์รถวิถี คุณทรง คุณานุกร
คุณจรูญ สืบแสง
คุณสมบูรณ์ สัณฑกุล
คุณสว่าง ว.วงษ์ศิริ
ฯพณฯ พจน์ สารสิน
คุณดุสิต พานิชพัฒน์

ตำแหน่งเลขาธิการของสมาคมศิษย์เก่า

หลวงสิริธารารักษ์
อาจารย์เจริญ วิชัย
คุณประทวน อรรถโกวิท
คุณสุทรรศน์ กฤษณวรรณ
คุณอรุณ พรหมสุนทร
คุณมนัส สมุทรโคจร
อาจารย์สิงห์โต จ่างตระกูล

ขุนคลังตำแหน่งเหรัญญิก

คุณขจร แสงมุกดา
คุณดำรง จ่างตระกูล
คุณประสงค์ มังกรพันธุ์
คุณพิชิต คนสัน
คุณแสวง ยะสารวรรณ
คุณดุสิต พานิชพัฒน์
คุณอนันต์ โปรา

ชีวิตต้องต่อสู้ต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่คณะกรรมการสมาคมของเรา
ทุกยุคทุกสมัยได้ดำเนินงานแบบฉบับการต่อสู้เสมอ
และต่อสู้แบบไม่ถอยด้วยที่สุดเราก็สดชื่น – ในความสมหวัง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 มกราคม 2512 จากหนังสือ ที่ระลึก เปิดอาคารสมาคมฯ 23 มกราคม 2512