สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468  (ค.ศ.1925)
นายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สมัยแรก ก่อนสงครามโลก
1. หลวงอุปกรณ์รถวิถี (สระ แสง-ชูโต)

1. หลวงอุปกรณ์รถวิถี (สระ แสง-ชูโต)

นายก copy

2. พระยาโชฎีกราชเศรษฐี

นายทรง คุณากร

3. นายทรง คุณากร

4. พระประกาศสหกรณ์ (ครูสดับ วีรเธียร)

4. พระประกาศสหกรณ์ (ครูสดับ วีรเธียร)

นายดำรงค์ จ่างตระกูล

5. นายดำรงค์ จ่างตระกูล

6. พ.ต.วิลาส โอสถานนท์

6. พ.ต.วิลาศ โอสถานนท์

นายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สมัยที่สอง หลังสงครามโลก
7. นายจรูญ สืบแสง

7. นายจรูญ สืบแสง

8. นายสมบูรณ์ สัณฑกุล

8. นายสมบูรณ์ สัณฑกุล

นายสว่าง ว.วงษ์ศิริ (หลวงเวทย์วุฒิธรรม)

9. นายสว่าง ว.วงษ์ศิริ (หลวงเวทย์วุฒิธรรม)

พล.ต.ต.โมรา ดุละลัมพะ

10. พล.ต.ต.โมรา ดุละลัมพะ

11. นายพจน์ สารสิน

11. นายพจน์ สารสิน

นายสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สมัยต่อมา 
ช่วง อาคารสมาคมฯ ซ.ต้นสน เมื่อ 23 ม.ค. 2512)
12. นายดุสิต พาณิชพัฒน์ copy

12. นายดุสิต พานิชพัฒน์

วาระ พ.ศ. 2510 – 2514

13. นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์

13. นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์

วาระ พ.ศ. 2514 – 2516 BCC รุ่น 101

14. นายชาญชัย ลี้ถาวร copy

14. นายชาญชัย ลี้ถาวร

วาระ พ.ศ. 2516 – 2518 BCC รุ่น 95

15. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

15. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

วาระ พ.ศ. 2518 – 2520 BCC รุ่น 107

นายสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สมัยต่อมา 
ช่วง อาคารเป็นของสมาคมฯ ณ 1004 ซ.สุขุมวิท 50
16. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ copy

16. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

วาระ 

พ.ศ. 2522 – 2524 

พ.ศ. 2524 – 2526

พ.ศ. 2526 – 2528

BCC รุ่น 107

พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์

17. พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์

วาระ

พ.ศ. 2528 – 2530

พ.ศ. 2530 – 2532

 BCC รุ่น 97

18. พล.อ.สมคิด จงพยุหะ

18. พล.อ.สมคิด จงพยุหะ

วาระ พ.ศ. 2532 – 2534 BCC รุ่น 96 

19. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์

19. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์

วาระ พ.ศ. 2534 – 2536 BCC รุ่น 111

20. นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม

20. นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม

วาระ

พ.ศ. 2536 – 2538

พ.ศ. 2538 – 2540

พ.ศ. 2540 – 2542

พ.ศ. 2542 – 2544

พ.ศ. 2544 – 2546

BCC รุ่น 108

21. พล.อ.อ.อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

21. พล.อ.อ.อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

วาระ พ.ศ. 2546 – 2548 BCC รุ่น 110

22. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช

22. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช

วาระ พ.ศ. 2548 – 2550 BCC รุ่น 113

23. ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ

23. ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ

วาระ พ.ศ. 2550 – 2552  BCC รุ่น 108

20. นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม

24.ศ.พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม

วาระ พ.ศ. 2552 – 2554 BCC รุ่น 108

25. พล.อ.อ.อภิสิทธิ์ จุลโมกข์

25. พล.อ.อ.อภิสิทธิ์ จุลโมกข์

วาระ

พ.ศ. 2554 – 2556

พ.ศ. 2556 – 2558

BCC รุ่น 115

26. พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง copy

26. พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง

วาระ พ.ศ. 2558 – 2560

BCC รุ่น 117

27. ผู้ปกครองกู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์

27. ผู้ปกครองกู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์

วาระ

พ.ศ. 2560 – 2562

พ.ศ. 2562 – 2564

BCC รุ่น 119

นายประพันธ์-ปุษยไพบูลย์

26. นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์

วาระ

พ.ศ. 2564 – 2566

พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน

BCC รุ่น 122