สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

BCC ดีเด่น รางวัล “อารีย์ เสมประสาท”

รายนาม บีซีซี ดีเด่น
รางวัล "อารีย์ เสมประสาท" และ 
ศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ 
ให้สมาคมศิษย์เก่าฯ และ โรงเรียนฯ
บีซีซี ดีเด่น รางวัล อารีย์ เสมประสาท

รางวัลอันทรงคุณค่าของลูกม่วงทอง พิธีมอบรางวัล บีชีชี ดีเด่น "รางวัลอารีย์ เสมประสาท" ได้เริ่มจัดให้มีขึ้นครั้งแรกในงานคืนสู่เหย้า บีซีซี เมื่อปี พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน มีศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลมากกว่า 300 ท่าน ซึ่งรายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลฯ จะถูกบันทึกไว้ที่หอเกียรติยศ ชั้น 12 อาคารจอห์น เอ เอกิ้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 

วัตถุประสงค์ของพิธีมอบรางวัล บีชีชี ดีเด่น

 

1. เป็นการโมทนาพระคุณพระเจ้าที่ได้ประทานพระพรและสติปัญญาแก่ศิษย์เก่า BCC ด้วยความรัก

2. ระลึกถึงพรคุณของบิดา มารดา ที่ให้ความรักและการอุปการะด้วยความเสียสละ

3. ระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนด้วยความเอาใจใส่

4. เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่า BCC ที่ได้ทำคุณประโยชน์ และนำชื่อเสียงมาสู่ โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ

5.เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่า BCC ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน และสมาคมศิษย์เก่าฯ มาโดยตลอด

 

ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดเลือก บีชีชี ดีเด่น

 

ในการพิจารณาคัดเลือก บีชีซี ดีเด่น นั้น ทางคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณารายชื่อศิษย์เก่าที่ถูกเสนอจากเพื่อนๆ ในรุ่นเดียวกัน โดยปกติแล้วคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะเป็นศิษย์เก่า บีชีซี ที่เคยได้รับรางวัล บีซีซี ดีเด่น และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ร่วมกันและผู้ถูกเสนอชื่อ จะถูกกำหนดคุณสมบัติไว้ คือ เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและครอบครัว เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางสมาคมศิษย์เก่าฯ และโรงเรียน อย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ในการพิจารณาคัดเลือก บีชีชี ดีเด่น จะแบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ คือ

 

1. สายข้าราชการทหาร

2. สายข้าราชการตำรวจ

3. สายข้าราชการพลเรือน

4. สายข้าราชการขบวนการยุติธรรม

5. สายรัฐวิสาหกิจ

6. สายธุรกิจเอกชน

7. สายข้าราชการการเมืองและนักการเมือง

8. สายอาชีพอิสระ รวมทั้งนักกีฬา

9. อื่นๆ จากนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการคัดเลือก บี.ซี.ซี. ดีเด่น

 

#งานบีซีซีดีเด่น

#กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

#สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนฯ

 

 

 

BCC ดีเด่น 2566 (ชื่อ/รุ่น/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)
Click ชมภาพและประวัติ

 

1. นาย เจตกําจร พรหมโยธี รุ่น 107
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ดีไซน์ จํากัด , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. นาย คุณอนุสรณ์ ศรีเมนต์ รุ่น 122
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา , ผู้พิพากษาศาลฎีกา

3. นาย ประสิทธิ์ ปุษยไพบูลย์ รุ่น 124
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาหารยอดคุณ จํากัด

4. พลตํารวจเอก ธเนตร์ พิณเมืองงาม รุ่น 124
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ , อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

5. นาย เกรียงไกร เธียรนุกุล รุ่น 125
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร)

6. ศจ.ดร. บัณฑูร บุญอิต รุ่น 129
เจ้าอธิการ (เจ้าอาวาส) คริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์ , กรรมการมูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทย (World Vision) , รองประธาน พันธกิจการอภิบาลชีวิต

7. พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา รุ่น 129
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ , อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

8. นาย นิรุติ เดชอุดม รุ่น 129
กรรมการ บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด , ทนายความที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

9. นาย อภิชาติ พริ้งพวงแก้ว รุ่น 130
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการควบคุม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย , ที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย , ผู้ประสานงาน ทำเนียบองคมนตรี พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ 

10. พลโท ศานติ ศกุนตนาค รุ่น 130
แม่ทัพภาคที่ 4 , อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5

11. นาย ชูฉัตร ประมูลผล รุ่น 130
เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย , รองเลขาธิการ ด้านกํากับ สํานักงาน คปภ. 

12. นาย เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รุ่น 131
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13. ดร. โสรัชย์ อัศวะประภา รุ่น 131
ประธานกรรมการ บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล 

14. รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ รุ่น 133
คณบดี คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (รักษาการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15. นาย ยรรยง มุนีมงคลทร รุ่น 133
Regional Director (Corporate Products) Epson Singapore Pte. Ltd. (ดูแล 10 ประเทศใน South East Asia and South Asia) 

16. นาย อมตะ หลูไพบูลย์ รุ่น 134
Principal บริษัท ดีพารทเมนท ออฟ อาร์คิเทคเจอร์จํากัด

17. นาย นิติศักดิ์ บุญมานนท์ รุ่น 134 
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการกู้ภัย มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี , ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการ สำนักข่าว คชสีห์นิวส์

18. นาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รุ่น 137
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

19. นาย จักรพงษ์ แสงมณี รุ่น 144
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ , กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ ปี 2566 (ชื่อ/รุ่น)

1. นาย มนูญ พุฒทอง รุ่น 111
2. ผป. ประทิน บูรณบรรพต รุ่น 108
3. นาย ชาญชัย จิระไกรวุฒิเดช รุ่น 127
4. นาย สุเมธ สุรบถโสภณ รุ่น 129
5. นาย บุญเลิศ เหลียงกอบกิจ รุ่น 132
6. นาย ประพันธ์ เอี่ยมศิริ รุ่น 133
7. ดร.ธำรงศักดิ์ ดำรงศิริ รุ่น 133
8. นาย นฤทธิ์ กาญจนจุล รุ่น 136
9. นาย พงษ์ศักดิ์ สกุลรัตนศักดิ์ รุ่น 137
10. น.สพ.วิศรา โชคดีทวีอนันต์ BCC 140
11. ทีมฟุตบอลโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จตุรมิตรครั้งที่ 30 ปี 2566
12. กองเชียร์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จตุรมิตรครั้งที่ 30 ปี 2566
13. สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วาระปี 2565-2567
14. วงดุริยางค์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566

BCC ดีเด่น 2563 (ชื่อ/รุ่น/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)
Click ชมภาพและประวัติ

 

1. นายแพทย์ จิรศักดิ์ วงศ์ศรีชนาลัย รุ่น 119 

ศัลยแพทย์อาวุโสประจำโรงพยาบาล (เกษียณอายุ) , ก่อตั้งสมาคมศัลยแพทย์ผ่าตัดทางกล้องส่อง , ผู้ก่อตั้งสมาคมศัลยแพทย์ผ่าตัดไส้เลื่อน พ.ศ. 2555 , หัวหน้าภาคศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 

2. คุณกฤษฎา หุตะเศรณี รุ่น 120

ประธานกรรมการ บริษัท ลานนาไทยคอนเซปท์ จำกัด , อดีตประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดีมิเตอร์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

3. คุณพิชญ์พันธ์ เศรษฐบุตร รุ่น 120 

รองอัยการสูงสุด คนที่ 4 (เป็น 1 อ. โดยตำแหน่ง) สำนักงานอัยการสูงสุด 

 

4. คุณน้ำเพชร ปานะถึก รุ่น 121

ผู้พิพากษาศาลฎีกา / อดีตรองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 1

 

5. รศ. สุพจน์ ศรีนิล รุ่น 122  

รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง , ที่ปรึกษาอนุกรรมการสภาวิศวกร โครงการก่อสร้าง สำนักงาน สภาวิศวกร , คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ที่ปรึกษาคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนระดับ สามัญวิศวกร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของสภาวิศวกร

 

6. คุณพงศ์ศักดิ์ ฟูศิริ รุ่น 123

ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวิกตอรี่ เทรดดิ้ง / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด 

 

7. คุณวิธวราศักดิ์ อุปถัมภ์นรากร รุ่น 123

อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา สาขา ฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหิดล , ผอ.เทคนิค สโมสรแอร์ฟอร์ช เซ็นทรัล เอฟซี

 

8. คุณอมรเทพ เศตะพราหมณ์ รุ่น 123 

พ.ศ.2537 – 2557 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา (5 สมัย) กระทรวงมหาดไทย

 

9. นายสุชาติ เจียรจิตเลิศ รุ่น 124

คณะกรรมการกองทุน สงเคราะห์ลูกจ้าง (ฝ่ายนายจ้าง) กระทรวงแรงงาน , อดีตผู้พิพากษาสมทบในศาล แรงงานภาค 7 ศาลแรงงานภาค 7

 

10. พลตำรวจโท มนตรี สัมบุณณานนท์ รุ่น 124 

ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจสอบภายใน , อดีต ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธร ภาค 5

 

11. พลโท รองศาสตราจารย์ มหัทธนา กมลศิลป์ รุ่น 124

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก , อดีตรองศาสตราจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 

12. คุณสมเกียรติ ศรีประเสริฐ รุ่น 125 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ระดับ 11)  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

13. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์  รุ่น 125 

รองผู้บัญชาการทหารบก  (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63) กองทัพบก

 

14. คุณสุดเขต กุลสารภูษิต รุ่น 126

เจ้าของกิจการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพีวี ควอลิตี้ ลอว์ แอนด์ แท็กซ์ จำกัด และ บริษัท เคพีวี แอททอร์นี่ จำกัด

 

15. คุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รุ่น 127

รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

16. พล.อ.อ. แอร์บูล สุทธิวรรณ รุ่น 127

ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

 

17. ร้อยเอก กลวิตร บุนนาค รุ่น 129 

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 1 กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค

 

18. คุณปริญญา แรมวัลย์ รุ่น 131 

Director HM Solution Co.,Ltd

 

19. คุณขจรเกียรติ รักพานิชมณี  รุ่น 132 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กระทรวงมหาดไทย / อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กระทรวงมหาดไทย

 

20. คุณสุภดิช อากาศฤกษ์ รุ่น 133  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สภาผู้แทนราษฎร / รัฐสภา

 

21. คุณจิรฐา ศิริวัฒนากร รุ่น 140

CO-Founder and Managing Director บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด

 

22. คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ รุ่น 140

นายกสมาคมฯ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) / CEO GroupM Thailand

 

23. นายแพทย์ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย รุ่น 140 

อายุรแพทย์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก

 

24. คุณราชิต ไชยรัตน์  รุ่น 143

Chief Executive officer Accounting Transformations Co.,Ltd (AccRevo) , Chief Executive Officer CNR Group Co.,Ltd

 

25. คุณสุรสิทธิ์ อรุณรัตนากุล รุ่น 143

ผู้อำนวยการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

 

ศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ ปี 2563 (ชื่อ/รุ่น/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. คุณกพล ทองพลับ รุ่น 133 

ตำแหน่ง DJ (ทั้งชีวิต) เริ่มจากรายการ “ดึกๆหมึกสีม่วง”

 

2. นายสัตวแพทย์ วิศรา โชคดีทวีอนันต์ รุ่น 140

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท อีลิท คอนเซาติ้ง กรุ้ป จำกัด , ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท Broctagon (Thailand) , ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท บาวด์ โปรเจ็ค , ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แรพิคส์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) ,ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสัตว์ สุขาภิบาล 3

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2562 (ชื่อ/รุ่น/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. นายแพทย์สุนทร อันตรเสน รุ่น 105

ประธานพัฒนาการความเป็นเลิศทางโสต ศอ นาสิกแพทย์ในประเทศไทย 

 

2. คุณกิจจา จำนงค์อาษา รุ่น 114

เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ปิโตรไทย จำกัด 

 

3. ดร.นายแพทย์ ฉัตรชัย สวัสดิไชย รุ่น 116

อาจารย์แพทย์ทางเลือก รพ.พระปกเกล้า และอาจารย์แพทย์คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

4. คุณมาวิน ตันอรรถนาวิน รุ่น 117

เอกอัครราชทูตประจำปากีสถานและอัฟกานิสถาน 

 

5. คุณศุภกิจ อุตตรนคร รุ่น 118 

ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร 

 

6. พลโท กฤษฎา เริ่มรุจน์ รุ่น 118 

หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบก 

 

7. คุณนิรันดร์ วุฒิวัฒน์ รุ่น 120

อธิบดีอัยการคดีศาลสูง ภาค6 

 

8. นายแพทย์สมศักดิ์ เหรียญตระกูล รุ่น 120

หัวหน้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤต รพ.มงกุฎวัฒนะ 

 

9. พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์ รุ่น 123

นายกสภาสถาปนิก 

 

10. คุณดนุช ยนตรรักษ์ รุ่น 123 

กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง(1964)จำกัด

 

11. คุณเกริกพงษ์ เกสรทอง รุ่น 123

ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและ รัฐวิสหกิจ(สำนักงบประมาณ) 

 

12. พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ รุ่น 124

นายแพทย์(สป.ช.)เทียบเท่าผู้บัญชาการโรงพยาบาลตำรวจ 

 

13. คุณเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ รุ่น 124

ผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา(องค์กรมหาชน) 

 

14. คุณสยมภูว์ เศตะพราหมณ์ รุ่น 124 

กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยมภูว์สตูดิโอจำกัด 

 

15. คุณอรรถยุทธ ลียะวณิช รุ่น 124

กรรมการอำนวยการ และผู้ตรวจสอบภายในสภาสังคมสงเคราะห์ 

 

16. คุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ รุ่น 125

กรรมการผู้จัดการ สำนักพิมพ์ต้นฉบับ จำกัด 

 

17. พล.อ.ต.นายแพทย์ ไกรเลิศ เธียรกุล รุ่น 126 

เสนาธิการกรมการแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

 

18. คุณสุระชัย เอี่ยมวชิรกุล รุ่น 127 

ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 

19. คุณมนต์อนันนต์ เรืองจรัส รุ่น 127

กรรมการผู้จัดการ สำนักกฎหมาย คนึงแอนด์ พาร์ทเนอร์สจำกัด 

 

20. ดร.ประดิษฐ์ อารยะการกุล รุ่น 129

กรรมการบริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด 

 

21. คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล รุ่น 140

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอริกช์ สปอร์ต จำกัด 

 

22. คุณโชคทวี พรหมรัตน์ รุ่น 141 

หัวหน้าผู้ฝึกสอน สโมสรเชียงใหม่เอฟซี

 

BCC ดีเด่น ปี 2561 (ชื่อ/รุ่น/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. คุณชลาลักษณ์  บุนนาค รุ่น 111

กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามสินธร จำกัด 

 

2. ดร.วิบูลย์เกียรติ  โมฬีรตานนท์ รุ่น 114

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส แอนด์ ที คอนเท้มพ์ จำกัด 

 

3. พลตรี วิเชฎฐ์ ปุญญบาล  รุ่น 116

เกษียณอายุราชการ 

 

4. พล.ต.ต.ทนงศักดิ์  ภัทรภาณุ รุ่น 117 

 

5. นายชูชาติ อินสว่าง รุ่น 118 

 

6. นายณัฐวุฒิ  สกุลพานิช รุ่น 119 

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานอัยการสูงสุด

 

7. นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด รุ่น 120 

 

8. นายยศ กิมสวัสดิ์  รุ่น 120 

 

9. นายประยูรเดช คณานุรักษ์ รุ่น 122 

 

10. ว่าที่พันตรี ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รุ่น 123

 

11. พล.รท.พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก รุ่น 123 

 

12. นาวาอากาศตรีพงษ์ธร เทพกาญจนา รุ่น 123 

 

13. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รุ่น 124 

 

14. นายดำรงค์  พิทักษ์สิทธิ์ รุ่น 124 

กรรมการผู้จัดการ บ.อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด

 

15. นายณัฐ  กรศรีทิพา รุ่น 124

กรรมการบริหาร หจก.ฮานซ่าสยาม

 

16. ดร.สันติ กีระนันทน์ รุ่น 127 

 

17. นายสุเมธ สุรบถโสภณ รุ่น 129

รองประธานบริหารอาวุโส บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต 

 

18. ดร.ประทิต สันติประภพ รุ่น 130 

 

19. นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล รุ่น 132

 

20. นายคมกริช เกียรตินิมิตรา รุ่น 132 

 

21. ดร.กรัณย์ สูทธารมณ์ รุ่น 141

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2560 (ชื่อ/รุ่น/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปัญญ บุรณศิริ รุ่น 102

ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

 

2. ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม รุ่น 106 

 

3. พลโท เอราวัต กุญชร ณ อยุธยา รุ่น 111 

 

4. นายสุโชติ ปาลีวงศ์ รุ่น 111 

ประธานบริษัท ปาลีวงศ์เทรดดิ้ง จำกัด 

 

5. ศ.กิตติคุณ สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ รุ่น 113

 

6. นายเขมชาติ  พิลาพันธ์เดช รุ่น 116 

 

7. นายกฤษณะ  ปรีดานนท์ รุ่น 117 

 

8. นายไกรฤกษ์  อินท์ชยะนันท์ รุ่น 122 

 

9. พลเอกฐิติวัจน์ กำลังเอก รุ่น 123

รองประธานคนที่ 1 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง

 

10. พลเอกวิษณุ ไตรภูมิ รุ่น 123 

 

11. นายศิริพัฒ พัฒกุล รุ่น 124

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

 

12. พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์ รุ่น 124 

 

13. นายศิริรุจ  จุลกะรัตน์  รุ่น 124 

 

14. ดร.ถานันดร์  วัชโรทยางกูร รุ่น 125

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ซอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

15. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รุ่น 126 

 

16. นายธานินทร์  สมบูรณ์  รุ่น 126

อธิบดีกรมทางหลวง 

 

17. นายกวิน สัณฑกุล รุ่น 127

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 

 

18. นายปิยะสันติ์  กาววิไล รุ่น 127

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา 

 

19. นายเฉลิมพล โชตินุชิต รุ่น 129 

 

20. นายประชา อัศวนิเวศน์ รุ่น 131 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัศวเม็ททอล (ไทยแลนด์) จำกัด 

 

21. นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ รุ่น 135 

อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

 

BCC ดีเด่น ปี 2559 (ชื่อ/รุ่น/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. ร.ต.ท.สุชัย เก่งการค้า รุ่น 112

ประธานกรรมการบริหารกาดสวนแก้ว และโรงแรมโลตัส จังหวัดเชียงใหม่ 

 

2. นายฐิตานนท์ พิบูลนครินทร์ รุ่น 113

 

3. รศ.ดร.จุฑา เทียนไทย รุ่น 114 

 

4. รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน รุ่น 115 

ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ , ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันคลังสมองของชาติ กรรมการสภา สถาบันการอาชีวเกษตรภาคกลาง , คณะกรรมการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การประกอบการ ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับคณะและหลักสูตร

 

5. รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ รุ่น 117 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพ องค์กร สถาบันพัฒนารับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรด้านบริหาร พัฒนาคุณภาพ การจัดการความรู้ พัฒนาองค์กร 

 

6. นายพรประยูร อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา รุ่น 117

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Springnews Corporation , กรรมการมูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา วัดประทุมวนาราม , กรรมการสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วาระปี 2558-2560 

 

7. พลเอกตฤณ กาญจนานันท์ รุ่น 120

ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก (ช่อง 5) 

 

8. พล.อ.ท.ปัทม สุทธิสารโยธิน รุ่น 122

จก.ชอ. ระดับ น.7 ชั้น 19 

 

9. นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี รุ่น 123

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

 

10. นายทศพร นุชอนงค์ รุ่น 123

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

11. นายชลธิศ สุรัสวดี รุ่น 124 / อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

12. นายเชิดชู รักตะบุตร รุ่น 126

อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

 

13. นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล รุ่น 127 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด และ บริษัท โรบาลมา จำกัด 

 

14. นายสุเชษฐ์ ดิสภานุรัตน์ รุ่น 127

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบโครงการ กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ จก. 

 

15. นายธานินทร์ พานิชชีวะ รุ่น 128

กรรมการผู้จัดการ บจม.ทางยกระดับดอนเมือง

 

16. ผศ.ทพ.ดร.หม่อมหลวงธีรธวัส ศรีธวัช รุ่น 130

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาทันตกรรม ประดิษฐ์ สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

17. นาวาเอก นพ.สหรัฐ หวังเจริญ รุ่น 131 

หัวหน้า ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

 

18. ดร.วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล รุ่น 134 

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2558 (ชื่อ/รุ่น/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. ดร.พฤฒิไกร ไกรพิพัฒน์ รุ่น 100

ผู้อำนวยการ ผู้รับใบอนุญาต ประธานมูลนิธิไกรพิพัฒน์ เพื่อการศึกษา

 

2. นายชนวน รัตนวราหะ รุ่น 105 

 

3. นายสถิตย์ กิตติพงษ์ถาวร รุ่น 115 

 

4. พล.ต.ท.ศิริพงศื อ่องแสงคุณ รุ่น 115

เกษียณอายุราชการ 

 

5. นายสุรพล สุประดิษฐ์ รุ่น116 

 

6. นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ รุ่น 116 

 

7. นายปรีดา บูรณะวัฒนา รุ่น 117 

 

8. นายศิริศักดิ์ อัครปรีดี รุ่น 117

อธิบดีอัยการภาค 2 

 

9. นายพิศาล มาณวพัฒน์ รุ่น 122

เอกอัครราชทูตประจำ สหรัฐอเมริกา 

 

10. นายดลเดช พัฒนรัฐ รุ่น 123 

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 

 

11. ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รุ่น 126 

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการ รพ.จุฬาลงกรณ์ฯ 

 

12. นายสายัณห์ วงศ์เบญจรัตน์ รุ่น 127

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นครชันแอร์ จำกัด 

 

13. นายยุทธศักดิ์ สุภสร รุ่น 131

ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 

14. ดร.วิรไท สันติประภพ รุ่น 134

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2557 (ชื่อ/รุ่น/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. ศ.นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์ รุ่น 103

ข้าราชการบำนาญ 

 

2. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ รุ่น 107

ข้าราชการเกษียณ , ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย , ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สนช. , ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว นอ.(พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ สปช.

 

3. นายแพทย์ธวัชชัย ตัณสถิตย์ รุ่น 108

กรรมการบริหารอาวุโส โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จ.เชียงใหม่ 

 

4. นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ รุ่น 115 

ข้าราชการบำนาญ 

 

5. พลเอกรัตนพันธุ์ โรจนะภิรมย์ รุ่น 116

 

6. นายพรชัย จุฑามาศ รุ่น 116

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการเกษตร ทรงคุณวุฒิ , รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

 

7. พลโทดนัยพัฒน์  เกษมนิรันดร์ รุ่น 120

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 

 

8. พลเอกอดุลยเดช  อินทะพงษ์ รุ่น 120

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ กระทรวงกลาโหม 

 

9. นายกัมพุช วุฒิวงศ์ รุ่น 120

เกษียณอายุ 

10. นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง รุ่น 129 

ศาสตราจารย์ระดับ 10 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล , เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ , หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็ง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล , รองประธานโครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเทดไท้คู่ขวัญองค์ราชัน  ราชินี มูลนิธิรามาธิบดี , หัวหน้ากองทุนโครงการผู้ป่วยมะเร็งในเด็ก มูลนิธิรามาธิบดี กรรมการบริหาร สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

 

11. นายบุญช่วย  สงวนวรพงศ์ รุ่น 132

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) บ.เมจิก ซอฟ์แวร์(ประเทศไทย)จำกัด

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2556 (ชื่อ/รุ่น/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. พล.ร.อ.พงจรูญ วิชยาภัย บุนนาค รุ่น 107

อดีตรองผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 3 และที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ 

 

2. ศ.ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ รุ่น 109

อดีตคณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร , ที่ปรึกษาประจำวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

3. นายธงชัย วัฒนพานิช รุ่น 114

อดีตผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางใหญ่ , อดีตเหรัญญิกสมาคมฯ 

 

4. พล.อ.สุรพันธ์ ศรีสาคร รุ่น 115

อดีตเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 

5. พล.ต.ต.ชาญ ชุณหวงศ์ รุ่น 115

เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าฯ อดีต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 

 

6. พล.อ.ฉัตรชัย ถาวรบุตร รุ่น 116

อดีตรองเสนาธิการทหารบก , อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย 

 

7. ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ รุ่น 117

กรรมการผู้จัดการ บ.ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จำกัด , ประธานกรรมการ บ.เบสท์ โอเดอร์ จำกัด บ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด บ.แดริ มานเตอร์ จำกัด บ.เจ.พี.เอส โฮลดิ้ง จำกัด ฯลฯ , เจ้าของโรงแรม โนโวเทล ชุมพร IBIS STYLES เชียงใหม่ ริเวอร์แคว โบตานิก รีสอร์ท กาญจนบุรี 

 

8. พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รุ่น 120

จเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 

 

9. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รุ่น 120

รองเลขาธิการ สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 

10. นายสุชาติ ซื่อสัจจกุล รุ่น 121

กรรมการที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ , กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร บริษัท ไทย-เอเซีย พี.อี.ไพ้พ์ จำกัด บริษัท ที.เอ.พี. ไพ้พ์ ไล้น์นิ่ง ซิสเท็มส์ จำกัด บริษัท เมโทร ไพ้พ์ไล้น์นิ่ง ซิสท็มส์ จำกัด 

 

11. ดร. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ รุ่น 129

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด , รองประธานมูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ เลขาธิการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 

 

12. นาย พงษ์กฤษณ์ โอถาวร รุ่น 136

ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCFC อดีต ผช.เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าฯ

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2555 (ชื่อ/รุ่น/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. นายวิจิตร ชินาลัย รุ่น 109

สถาปนิก 

 

2. นายเชิดศักดิ์ ถนัดภาษา รุ่น 109

อัยการอาวุโสสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี 

 

3. พลเรือเอกทวิช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รุ่น 112

อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด / อดีตราชองครักษ์พิเศษ 

 

4. นายธวัชชัย สุทธิบงกช รุ่น 112

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย 

 

5. พลอากาศโทวัชระ ฤทธาคนี รุ่น 112

อดีตหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

6. นายอมรเทพ สีบุญเรือง รุ่น 112

ผู้จัดการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

7. นายโกวิทย์ โอภาศเจริญสุข รุ่น 115

Vice President Corporate Affairs บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 

 

8. รศ.นพ.นภดล นพคุณ รุ่น 115

ที่ปรึกษาด้านการบริการเพื่อสังคม สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 

 

9. นายสมศักดิ์ อเนกพุฒิ รุ่น 115

ผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกา 

 

10. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รุ่น 116

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

11. นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์ รุ่น 116

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

12. นายฐากูร ดิษฐอำนาจ รุ่น 117

รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 

 

13. รศ.ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล รุ่น 117

รองศาสตราจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

14. ร้อยตรีอนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม รุ่น 119

ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ ภาคพื้น (D2) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 

 

15. รศ.นพ.ปรีชา ศิริทองถาวร รุ่น 120

ประธานชมรมศัลยแพทย์อเมริกันแห่งประเทศไทย 

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2554 (ชื่อ/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. นายประทีป จิรกิติ

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทเร อินเตอร์เนชั่นแนบ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

2. รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

3. พล.อ.อ.อภิสิทธิ์ จุลโมกข์

นายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม

 

4. พล.ท.หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล

อดีตรองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

 

5. พล.ท.ศานิต สร้างสมวงษ์ 

อดีตตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารสูงสุดหัวหน้า  สำนักตุลาการทหาร กรมพระธรรมนูญ

 

6. ผศ.ดร.วิบูลย์พงศ์ พูนประสิทธิ์

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

7. พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศ

ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

 

8. พล.ร.ท.ตติย บุนนาค

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ

 

9. นายวิฑูรย์ เจียสกุล 

ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ 

 

10. นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน 

 

11. พล.ท.กฤษพงศ์ แก้วจินดา

เจ้ากรมพลังงานทหาร 

 

12. พ.ต.อ.ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน 

 

13. นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ 

ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง 

 

14. ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ 

คณะบดีวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2553 (ชื่อ/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. เรืออากาศเอกอดุลย์ ปิ่นสุวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนสหรัฐอเมริกา ( AUA )

 

2. ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล

กรรมการสอบบอร์ดทางราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย , กรรมการกองทุนอาจารย์อารีย์ เสมประสาท , ประธานกรรมการพิจารณาการวิจัย Cerebos Award เพื่อ การศึกษาสันติสุขของคนไทย 

 

3. ศ.พิเศษ จอมจิน  จันทรสกุล

ที่ปรึกษาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย , ที่ปรึกษา บริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด 

 

4. นายเทียนชัย ลายเลิศ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด 

 

5. ศ.ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 

6. นายสมบูรณ์  เลิศบรรณพงษ์

ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์ (วุฒิสภา) คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(วุฒิสภา) คณะกรรมาธิการยุติธรรม และการตำรวจ (วุฒิสภา) 

 

7. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

8. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด ( มหาชน ) , ประธานกรรมการบริหาร สายสื่อโฆษณา และธุรกิจใหม่ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

9. พล.ต.ท.ศิริชัย  มีนะกนิษฐ

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำารวจแห่งชาติ 

 

10. พล.ร.อ.ณรงค์  เทศวิศาล

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (อัตรา พล.ร.อ.) 

 

11. พลเรือโท อรรถพงษ์  ณ นคร

เจ้ากรมอู่ทหารเรือ 

 

12. นายประมวญ  รักศิลธรรม

รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 (ศาลยุติธรรม) 

 

13. นายณรงค์  เลิศกิตศิริ

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทเร อินเตอร์เนชั่นแนบ (ประเทศไทย) จำกัด , กรรมการบริหาร บริษัท เท็กซ์ไทล์แกลลอรี่ จำกัด 

 

14. ดร.ณัฐพล  ณัฎฐสมบูรณ์ 

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2552 (ชื่อ/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. นายเริงชัย ทองหล่อ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน และนักศึกษาโรงเรียนจิตลดา 

 

2. นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล

รองอัยการสูงสุด 

 

3. พล.อ.อรชุน พิบูลนครินทร์

ราชองครักษ์พิเศษ 

 

4. พล.ร.อ.วีระยุทธ อุตตะโมก

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ 

 

5. พล.อ.ปิยะพล วัฒนกุล

เจ้ากรมพระธรรมนูญ 

 

6. ดร.การุณ จันทรางศุ

ประธานกรรมการจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ของสภาวิศวกร 

 

7. ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

 

8. พลเรือโท ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ 

 

9. นายประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 

 

10. พล.ต.ท.จิโรจน์ ไชยชิต

ผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา 

 

11. นายธิติฏฐ์ นันทพัฒน์ศิริ

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) , กรรมการ บ.ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด 

 

12. นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 

ประธานกรรมการบริษัทเบเคอร์แอนด์แม็คเคนซี่ จำกัด , ประธานคณะกรรมการภาษี สภาหอการค้าไทย , กรรมการสมาคมสถาบันกรรมการไทย 

 

13. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

14. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล

อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปัตตานี , อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ตามมาตรา 23 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 

 

15. ดร.ปณิธาน วัฒนายากร

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและปฏิบัติหน้าที่โฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 

 

16. นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

 

17. นายตระการ พันธุมเลิศรุจี 

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาอาชีพอิสระ ดารา นักร้อง นักแสดง

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2551 (ชื่อ/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. ศ.เกียรติคุณ พล.ต.ชัยยง ศรจิตติ

อาจารย์สอนพิเศษ สอน ร.ร.จปร. 35 ปี , กรรมการที่ปรึกษา บริษัท สันทัดกรุ๊ป จำกัด , กรรมการผู้จัดการ บริษัท (ม่วง-ทอง) P.G. Travel จำกัด , ประธานกีฬา สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย , ประธานกรรมการ ก.ก.ต. ประจำจังหวัดนครนายก 

 

2. นายยงยุทธ  ศรจิตติ

รพช.จังหวัดนครสวรรค์ ระดับ 5 

 

3. นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ

รองผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการขายและบริการ 

 

4. พล.ท.ทวีเกียรติ  โกไศยกานนท์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน 

 

5. พล.อ.นพ.อิสสระชัย  จุลโมกข์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 

 

6. นายขวัญชัย  พนมขวัญ 

สมาชิกวุฒิสภา ปี 2549 จังหวัดแพร 

 

7. นายกาศิวัฒน์ ปะรักกะมานนท์ 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส 

 

8. นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 

 

9. นายธวัชชัย  ปิยนนทยา 

ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

 

10. นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

 

11. นายกู้ศักดิ์  สารกิติพันธ์ 

ผู้จัดการและรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษาและฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

 

12. นายเอกลาภ  ทองบริสุทธิ์

กรรมการ บริษัท พรมานา จำากัด (โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน) , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน 

 

13. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการและนักบินที่ 1 ประจำาฝูงบิน Airbus319/320 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 

 

14. นายศรัณย์  สมุทรโคจร 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยัมเรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

 

15. นายธีระ ธัญญไพบูลย์ 

ผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม ด้านโทรทัศน์ ประจำปี 2550 จากสมาคม นักข่าวบันเทิงลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประเภทสื่อมวลชน ในโอกาสวันแม่แห่ง ชาติ ปี 2551

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2550 (ชื่อ/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. นายแพทย์ประจักษ์ ประจักษ์เวช

ประธานมูลนิธิจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

2. นายไพโรจน์ พรหมศาสตร์

อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

3. พล.อ.อ.จารึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

รองสมุหราชองครักษ์ 

 

4. นายจิตติ รัชไชยบุญ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนศิริดีเซล จำกัด เจ้าของห้องอาหารสีฟ้า 

 

5. พล.อ.จิรพงศ์ วรรณรัตน์ 

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก 

 

6. นายปกรณ์ สัตยวณิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ (นักบริหาร 10 บส.) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 

 

7. นายปริญญา ปานทอง 

ผู้ว่าราชการจังหวัด อำนาจเจริญ 

 

8. พล.ต.ท.ธานี ทวิชศรี 

ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 

 

9. นายประดาป พิบูลสงคราม

เอกอัครราชฑูต ณ กรุงโรม อิตาลี 

 

10. นายสุนัย มโนมัยอุดม

อธิบดีสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

 

11. ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ

ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

12. นายอนุรักษ์ มาประณีต

ผู้พิพากษาศาลฎีกา และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

13. พล.ท.วิโรจน์ บัวจรูญ 

แม่ทัพภาค 4 กองทัพบก 

 

14. พล.ร.ท.ชัชวาลย์ อัมระปาล 

ที่ปรึกษา กองทัพเรือ 

 

15. นายวิเชียร เมฆตระการ 

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 

 

16. นายวิชัย เบญจรงคกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เบญจจินดา โอลดิ้ง จำกัด  

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2549 (ชื่อ/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. พล.ร.อ.นพ.จุติ เฉลิมเตียรณ

อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ 

 

2. ศ.เกียรติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ 

ศาตราจารย์เกียรติคุณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

3. นายรัชทิน ศยามานนท์ 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

4. พล.อ.ศุภชัย อิงคุลานนท์

 

รองสมุหราชองครักษ์ 

5. นายดุษฎี สมุทรโคจร

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพันธมิตรธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) 

 

6. นายชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ

ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

7. พล.อ.สมชาย หิรัณยัษฐิติ

เสนาธิการกรมราชองครักษ์ 

 

8. รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

9. นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 

10. พล.ท.ชัยพัฒน์ ธีรธำรง

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 

 

11. นายชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ

อธิบดีกรมที่ดิน 

 

12. นายพิจารณ์ วิริยะพันธุ์

กรรมการบริหาร บริษัท เมืองโบราณ จำกัด (ช้างเอราวัณ, เมืองโบราณบางปู, ปราสาทสัจธรรม) 

 

13. นายดุษฎี สินเจิมศิริ

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

 

14. นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 

15. พล.ท.อภิชาติ ทิมสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2548 (ชื่อ/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. พล.ท.สุปรีชา โมกขะเวส

อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก

2. นายนิตย์ พิบูลสงคราม

อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

3. ศ.เกียรติคุณ นพ.บูรณะ ชวลิตธำรง
อาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช

4. พล.อ.อ.อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
รองผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

5. นายกษิต ภิรมย์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

6. ศาสตรจารย์ พล.ท.ดร.สมชาย วิรุฬหผล

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

7. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง

8. นายยวุฒิ สุมิตร

รองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ

9. นายศราวุฒิ เมนะเศวต

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

10. พล.ต.ท.อุกฤษฎ์ ปัจฉิมสวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

11. นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์

อธิบดีกรมชลประธาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12. พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวานิช

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

13. นายเชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงมหาดไทย

14. นายนิคม ระวียัน

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการและพัฒนาบริการบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

15. นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์
รองกรรมการผู้จัการใหญ่กลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

BCC ดีเด่น ปี 2547 (ชื่อ/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์

ราชองครักษ์พิเศษ , รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี , ฝ่ายติดตามการปฏิบัติราชการ , ประธานมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว , ประธานคลังสมอง (วปอ.) เพื่อสังคม

 

2. พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ

สมาชิกวุฒิสภา 

 

3. พล.ร.อ.พันธ์จรูญ วิชยาภัย บุนนาค

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ 

 

4. พล.ร.ต.นพ.วิฑูร แสงสิงแก้ว

ประธานที่ปรึกษากรมการแพทย์ กระทรวสาธารณสุข 

 

5. พล.ต.ท.อิสรพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้ช่วยผบ.ตร. 

 

6. นายชัยยันต์ โปษยานนท์

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์บาย และแผน 10 ชช) กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

 

7. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 

 

8. นายมนูญ พุฒทอง

หัวหน้าสำนักงานรวมนิติทนายความ ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย , กรรมการ มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ , เหรัญญิกกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ 

 

9. นายยศ เอื้อชูเกียรติ

ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

 

10. นายเรืองพันธ์ ศรีอ่อน

ประธานคณะกรรมการสายงานสมาชิกสัมพันธ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

11. นายวิทย์ รายนานนท์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

 

12. นายสุประดิษฐ์ หุตะสิงห์

ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลภาษีอากรกลาง 

 

13. นายสุรพงษ์ โปษยนนท์

เอกอัครราชฑูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำาเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป

 

14. นายสุระ เกรทะนะศิล

ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ บริษัท อสมท. จำกัด 

 

15. นายอมเรศ ศิลาอ่อน

ประธานกรรมการบริหารสำนักรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

16. นายอัครพล วนะภูติ

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

17. นาวาอากาศโทศุภชัย ลิมปิสวัสดิ์

กรรมการผู้จัดการฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

 

18. นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ 

รองกรรมการผู้จัการใหญ่กลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2546 (ชื่อ/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย , ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภา 

 

2. นายวิจิตร ณ ระนอง

กงศุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรสวีเดน ประจำจังหวัดภูเก็ต, นักธุรกิจดีเด่นภาคใต้ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมนานาชาติ 

 

3. นายประมนต์ สุธีวงศ์ 

ประธานกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , ประธานสถาบันยุทธศาสตร์ทางการค้า หอการค้าไทย , ประธานหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย , ประธานสมาคมการค้าระหว่างประเทศ , ประธานคณะทำงานการค้าไทย-ญี่ปุ่น , ประธานคณะทำงานหอการค้าอาเชี่ยน 

 

4. ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

 

5. นายวิศิษฐ ตันติสุนทร

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ , ที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย , ประธานนักลงทุนสถาบัน 

 

6. นายอนันต์ กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.บางกอกแลนด์ , ประธานกรรมการบริษัทอิมแพ็ค เอ็กซินิชั่น แมเนจเม้นท์จำกัด , ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมฟุตบอลแห่งงประเทศไทย 

 

7. พล.ต.ท.ดร.ชาญวุฒิ วัขรพุกก์

ผู้บัญชาการสำนักตรวจคนเข้าเมือง

 

8. พล.ร.อ.สามภาพ อัมระปาล

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ 

 

9. ดร.อิทธิ พิชเยนทรโยธิน

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริหาร 

 

10. ดร.คำรบลักขิ์ สุรัสวดี

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร คณะกรรมการผังเมือง

 

BCC ดีเด่น ปี 2545 (ชื่อ/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. นายสวัสดิ์ วัฒนายากร

องคมนตรี 

 

2. นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์

ประธานกรรมการศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 

 

3. ม.ร.ว.ดิสนัดดา ดิศกุล

ประธานกรรมการสนองพระราชดำริในเขตพื้นที่ทรงงานโครงการพัฒนาดอยติง 

 

4. ศ.ดร.นพ.ทรงชัย มาตังคสมบัติ

อธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

5. พล.ต.อ.วีระ วิสุทธกุล

กรรมการ กตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

6. น.พ.วงศ์กุลพัทธ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการ (กิตติมศักดิ์) โครงการรวมน้ำใจถวายในหลวง “มูลนิธิ วิเทศพัฒนาสูตินรีแพทย์ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ”

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2544 (ชื่อ/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. นายอาสา สารสิน / ราชเลขาธิการ 

2. พล.อ.สุรพล ชินะจิตร / รองเสนาธิการทหาร 

3. รศ.ธัชชัย สุมิตร / อธิบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. นายบรรพต หงส์ทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก 

5. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม / เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 

6. พล.ท.เลิศรัตน์ รัตนวานิช / ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายข่าว 

7. พล.ต.ท.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ / ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2543 (ชื่อ/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. นายจุมพล ณ สงขลา / ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

2. นายชัตเชต สุนทรพิพิธ / กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำานักตรวจเงินแผ่นดิน 

3. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา / ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

4. นายประภัสร์ จงสงวน / ผู้อำนวยการองค์การรถไฟฟ้ามหานคร 

 

BCC ดีเด่น ปี 2542 (ชื่อ/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. ร้อยโทวันชัย บูลกุล /พ่อตัวอย่างแห่งชาติและประธาน ปรอ.1 

2. ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ / ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ป. 

3. พ.ต.อ.ภาณุรัตน์ มีเพียร / ผู้กำกับการ สภ.อ แม่สาย จ.เชียงราย 

4. นายคริสโตเฟอร์ แจ็ค เบญจกุล / เยาวชนดีเด่นและเหรียญทองกาชาด 

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2541 (ชื่อ/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. ฯพณฯ พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ / องคมนตรี 

2. ดร.ไชยา ยิ้มวิไล / ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

3. นายกิจจา ผลภาษี / รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี / อธิบดีกรมป่าไม้ 

5. ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ / ศ.เกียรติคุณคณะแพทย์ศาสตร์ 2538 

6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม / ผู้อำนวยการสำานักงบประมาณ 

7. นายนิตย์ ศรียาภัย / ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2540 (ชื่อ/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. นายทวีศักดิ์ เสสะเวช / ปลัดกระทรวงเกษตร 

2. พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ / ผลงานดีเด่นได้รับจากสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศ 

3. รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ / ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 

4. ดร.ศรีสุข จันทรางศุ / อธิบดีกรมทางหลวง 

5. ดร.วรวิทย์ เลิศลักษณา / อธิบดีกรมโยธา 

6. ดร.สวราช สัจจมาร์ค / กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทย 

7. ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล / ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

8. นายดิเรก เจริญผล / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2539 (ชื่อ/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. นพ.ศัลยเวทย์ เลขะกุล / ในฐานะบุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการแพทย์) 

2. นายบุญเกียรติ นิลมาลย์ / เครื่องราชอิสริยาภรณ์, เบญจมาภรณ์ช้างเผือก, เหรียญลูกเสือ สดุดีชั้น 1 

3. ม.ล.อัศนี ปราโมช / ผจก.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์องคมนตรี 

4. นายเดชา ตุลานันท์ / ธุรกิจชั้นนำสถาบันการเงินและการธนาคาร 

5. นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา / ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแลดล้อม 

6. ม.ล.พีระพงษ์ เกษมศรี / ราชเลขาธิการสำนักราชเลขาธิการ 

7. ดร.พิจิตร รัตตกุล / ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

BCC ดีเด่น ปี 2538 (ชื่อ/ตำแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล)

 

1. นายอานันท์ ปันยารชุน / ในฐานะยอดศิษย์เก่าดีเด่น 

2. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ / ในฐานะยอดศิษย์เก่าดีเด่น (สาขาบริหารรัฐกิจ) 

3. ศ.ดร.สถิต สิริสิงห์ / ในฐานะยอดศิษย์เก่าดีเด่น (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

4. นายบุญชัย เบญจรงค์กุล / ในฐานะยอดศิษย์เก่าดีเด่น (สาขาธุรกิจเอกชน)